Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội Sách thành phố cần Thơ lần thứ III - 2019

 QUYẾT ĐỊNH

về việc thành lập Ban Tổ chức Hội Sách
thành phố cần Thơ lần thứ III - 2019

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 494/TTr-STTTT ngày 06 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ III - 2019 (gọi tắt là Ban Tổ chức), gồm các thành viên như sau:

1. Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Phó Trưởng ban:

- Ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (Thường trực Ban Tổ chức);

- Mời đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Mời ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam;

- Bà Hồ Lâm Bạch Vân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an thành phố;

- Ông Nguyễn Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

3. Thành viên:

- Mời bà Lê Thị Sương Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Mời bà Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn cần Thơ;

- Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Lê Thuận Bé, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

- Ông Dương Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Nguyễn Hữu Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Bà Lê Thị Diễm Châu, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ;

- Ông Tăng Quang Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiên Đu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm quốc tế Cần Thơ;

- Ông Võ Thành Phước, Phó Tổng Giám đốc Công ty cố phần phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh (FAHASA);

- Ông Trần Vĩ Đức, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ;

- Ông, Lưu Việt Chiến, Chủ tịch HĐỌT Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ;

- Bà Phan Thị Thùy Giang, Giám đốc Thư viện thành phô Cần Thơ - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Phan Văn Nam, Giám đổc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Cần Thơ - Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Đặng Đình Huân, Trưởng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuât bản, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Huỳnh Anh Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Cần Thơ, Sở Thông tin và Truyền thông;           

- Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều;

- Trung tá Hà Bảo Huy, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều.

4. Các tiểu ban chuyên môn:

Thành viên các tiểu ban chuyên môn được huy động từ công chức, viên chức đang công tác tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; trường hợp cần thiết được huy động từ công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị tham gia thành viên Ban Tổ chức đề xuất, gửi về Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban (khi được ủy quyền) xem xét, quyết định thành lập.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, nội dung, phối hợp với các sở ban ngành có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ III - 2019.

Điều 3. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này k từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Đại diện VP Bộ TT&TT tại TP. Hồ Chí Minh;

- TT.TU, TT.HĐND TP;

- CT. UBNDTP;

- Sở Nội vụ;

- Công an TP;

- UBND quận Ninh Kiều;

- VP.UBND TP (3C,7);

- Lưu: VT.TP

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

VÕ THÀNH THỐNG

Tập tin đính kèm:

Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội Sách

Liên hệ

Banner Liên hệ

Bản đồ

Liên kết Website

Lượt truy cập

263262


Logo vinaphone

logo fpt
Logo tan viet sin Logo nestle logo huynam logo oriflame 11.NHHaisanvaBotuoiTruongGiang 4. LOGO xi nghiep in can tho Logo biasaigon logofinal with text