Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ II - năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Số: 1709/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày 18 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc thành lập Ban Tổ chức Hội Sách
thành phố Cần Thơ lần thứ II - năm 2017

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 653/STTTT-BCXB ngày 29 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ II - năm 2017 (gọi tắt là Ban Tổ chức), gồm các thành viên như sau:

1.Trưởng ban:

- Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

2.Phó Trưởng ban:

- Ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (Thường trực Ban Tổ chức);

- Mời ông Lê Minh Trí, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Thông tin và Truyền Thông;

- Ông Nguyễn Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Võ Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

3.Thành viên:

- Mời ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam;

Mời bà Lê Thị Sương Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy;

Mời ông Đào Chí Nghĩa, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ;

Bà Nguyễn Minh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

Ông Phạm Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

Ông Dương Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

Bà Hồ Lâm Bạch Vân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Ông Lê Thuận Bé, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

Đại tá Huỳnh Thới An, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy;

Ông Trương Văn Chuyển, Tổng Biên tập Báo cần Thơ;

Bà Lê Thị Diễm Châu, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ;

Ông Lưu Việt Chiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ;

Ông Trần Vĩ Đức, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố cần Thơ;

Ông Hồ Thế Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ;

Mời ông Nguyễn Đức Hào, Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh (FAHASA);

- Ông Đặng Đình Huân, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông;

Ông Nguyễn Hữu Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông;

Ông Huỳnh Anh Khoa, Phó Giám đốc , Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông;

Bà Phan Thị Thùy Giang, Giám đốc Thư viện thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thượng tá Trần Văn Hùng, Phó Trướng Công an quận Ninh Kiều.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, nội dung, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Hội sách thành phố cần Thơ lần thứ II - 2017.

Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Bộ TT&TT;

- Cục Công tác phía Nam, Bộ TT&TT;

- Cục XBIPH, Bộ TT&TT;

- TT. Thành ủy;

- TT. HĐND TP;

- CT, các PCT ƯBNDTP;

- Như Điều 4;

- Sở Nội vụ;

- UBND quận Ninh Kiều;

- VP. UBND TP (3C);

- Lưu: VT,ND

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Đính kèm:

Quyết định thành lập

 

trien lam sach

Liên hệ

Banner Liên hệ

Bản đồ

Liên kết Website

Lượt truy cập

328269